Projekt wzoru wniosku o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego.

Na stronie RCL zostały opublikowane:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego – wzór RPU-1 i wzór załącznika ZRPU-1,
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego.

Projektowane rozporządzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o podatku rolnym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450), które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Wzór wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1), zawiera dane niezbędne do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, takie jak:

  1. miejsce i adres siedziby organu podatkowego, do którego należy złożyć wniosek,
  2. rodzaj podmiotu składającego wniosek,
  3. dane podatnika,
  4. wskazanie wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego na rzecz, którego ma być przekazane 1,5% należnego podatku rolnego (poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS),
  5. informację o załączniku,
  6. podpisy podatnika (podatników)/osoby (osób) reprezentującej podatnika,

a także niezbędne objaśnienia.

Jeden formularz wniosku będzie umożliwiał podatnikowi podatku rolnego wnioskowanie o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego zarówno od gruntów stanowiących jego własność (posiadanie), jak i od podatku zapłaconego z tytułu jego udziału we współwłasności (współposiadaniu) gruntów. W takim przypadku w pozycji: Rodzaj podmiotu podatnik zaznacza obydwa kwadraty.

Załącznik ZRPU-1 służy do wykazywania danych pozostałych podatników w przypadku składania jednego wniosku RPU-1 przez współwłaścicieli (współposiadaczy) nieruchomości.