Wpłata podatku po wygaszeniu decyzji o rozłożeniu na raty.

Pytanie: Zgodnie z art. 259 §1a Ordynacji podatkowej gdy podatnik nie zapłacił 3 kolejnych rat na jakie została rozłożona zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Czy można zaksięgować wpłatę (w wysokości wskazanej w decyzji o rozłożeniu na raty) na późniejsze raty, mimo niezapłaconych wcześniej rat?

Odpowiedź:  Nie, w przypadku wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat, kolejnej wpłaty podatku (w wysokości wskazanej w decyzji o rozłożeniu na raty) nie można księgować na późniejsze raty.

Zgodnie z art. 259 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, powoduje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

Oznacza to, że wszystkie niezapłacone raty wskazane w decyzji stają się ponownie zaległościami podatkowymi,  a kolejna wpłata winna być zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, stosownie do art. 62 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa.