Postanowienie o wszczęciu postępowania – pierwszy krok do wydania decyzji.

Proces wydania decyzji w sprawach podatkowych ma swój określony porządek. Wydanie decyzji nie oznacza od razu przejścia do dokumentu decyzji, mimo tego że często można usłyszeć – “trzeba wydać decyzję np. określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, decyzję o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy czy decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej”. Na drodze do wydania decyzji pierwszym krokiem jest wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania.

Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia, o czym stanowi art. 165 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.

Na postanowienie o wszczęciu postępowania nie służy zażalenie.

Od zasady wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji obowiązują wyjątki wskazane w art. 165 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Przepisów o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w formie postanowienia nie stosuje się do postępowania w sprawach ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie (dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych).