Dodatkowa pomoc producentom rolnym – program pomocowy nr SA.107291.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965) w 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do tego wniosku.

Pomoc stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 2 czerwca 2023 r. nr 2023/C 195/03 została ogłoszona decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca program pomocy nr SA.107291 TCTF: Pomoc na zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Pomoc będzie wynosić 0,54 PLN (ok. 0,12 EUR) za litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na podstawie faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego. Pomoc zostanie przyznana producentom rolnym, którzy złożą wniosek o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku.

Pomoc przyznana w ramach środka może być kumulowana z pomocą przyznaną w ramach wyłączonego programu SA.102886 (2022/X) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE bądź o braku obowiązku notyfikacji. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego zakres informacji określonej obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu nadanego przez Komisję.

Oznacza to zatem, że w decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia użytków rolnych winien wskazać numer programu pomocowego – SA.107291 (2023/N).