Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie wykonania podatków lokalnych.

W codziennej pracy zawodowej nie można zapominać o możliwości zabezpieczenia wykonania zobowiązań z zakresu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie hipoteki przymusowej, na co wskazują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na rzecz gminy, o czym stanowi art. 34 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a wniosek o wpis hipoteki przymusowej składany jest przez organ podatkowy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta, o wynika z art. 35 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 6262 § 1 ustawy Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu. Wzór wniosku o wpis w księdze wieczystej (KW – WPIS) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 269 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat hipoteki przymusowej znajdziesz np. w poniższych wpisach:

Czy można wpisać jedną hipotekę przymusową na podstawie kilku tytułów wykonawczych?

Dokument do wykreślenia hipoteki przymusowej