Zaświadczenie czy pismo? – forma udostępniania informacji o podatniku.

Organ podatkowy jest zobowiązany do udostępniania akt i informacji zawartych w aktach spraw podatkowych m. in. sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym na piśmie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w związku z toczącym się postępowaniem. Obowiązek ten wynika z art. 298 pkt 5 w związku z art. 299 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym na piśmie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji winno mieć formę pisma, nie powinno mieć formy zaświadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 306a ustawy Ordynacja podatkowa, zaświadczenie jest wydawane wyłącznie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa oraz jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Informacje zawarte w zaświadczeniu stanowią tajemnicę skarbową zatem należy uznać, iż mogą one dotyczyć wyłącznie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wprawdzie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa przewidują możliwość wydania przez organy podatkowe zaświadczenia potwierdzającego określone fakty lub stan prawny dotyczący określonego podatnika na wniosek innych osób, lecz w tych przypadkach niezbędna do wydania zaświadczenia jest zgoda podatnika (np. zgoda nabywcy majątku podatnika czy zgoda kontrahenta podatnika na podstawie art. 306g i art. 306h § 1 ustawy Ordynacja podatnika, zgoda nie jest wymagana, jedynie w przypadku gdy wnioskodawcą jest małżonek podatnika pozostający z nim w chwili wydania zaświadczenia we wspólności majątkowej).

Brak jest zatem podstaw prawnych do wydania zaświadczenia dotyczącego podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie, na wniosek sądu, prokuratora lub upoważnionego przez prokuratora funkcjonariusza Policji. Sąd, prokurator oraz upoważniony przez prokuratora funkcjonariusz Policji są uprawnieni do uzyskiwania informacji o podatniku stanowiących tajemnicę skarbową w trybie przepisów regulujących zasady udostępniania tego rodzaju informacji, jednak nie będą one miały formy zaświadczenia.

Informacja o podatniku stanowiąca tajemnice skarbową udostępniana na wniosek sądu, prokuratora lub upoważnionego przez prokuratora funkcjonariusza Policji jest wykorzystywana w toku postępowania prowadzonego przez te organy, natomiast zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym określone fakty lub stan prawny na żądanie wnioskodawcy dla potrzeb przedłożenia go w innych organach lub instytucjach.