Zaświadczenie na podstawie danych organu podatkowego.

Zgodnie z art. 306b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Obowiązkiem organu podatkowego, do którego skierowano stosowne żądanie jest dokonanie w pierwszej kolejności porównania treści żądania strony ze stanem rzeczy wynikającym z prowadzonych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Czy organ podatkowy może tego wydać zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na podstawie statystycznego obwieszczenia Prezesa GUS?

Organ podatkowy nie prowadzi rejestrów lub ewidencji, ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych na terenie gminy, a zatem nie może wydać żądanego zaświadczenia.

Burmistrz miasta i gminy nie prowadzi rejestrów lub ewidencji ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Gromadzi on jedynie, dla potrzeb podatku rolnego, dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych, w tym w hektarach przeliczeniowych (wyrok NSA z 12.03.2010r, sygn. akt II FSK 1714/08).

W związku z tym w sytuacji, gdy w posiadaniu organu podatkowego nie znajdują się dane potwierdzające fakty lub stan prawny, których zaświadczenie ma dotyczyć, organ nie ma nie tylko obowiązku, ale i uprawnienia do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co do istnienia tych faktów lub stanu prawnego i nie może wydać żądanego zaświadczenia. (wyrok WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 210/11).