Odsetki za zwłokę – bez zmian – 16,50 %.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 08.03.2023 r. decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 7,25%.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 16,50 % w stosunku rocznym.

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Aktualne jest zatem obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 905).

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w poszczególnych okresach:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,50 %,
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15,00 %,
  • od 8 lipca 2022 r. d0 7 września 2022 r. – 16,00 %,
  • od 8 września 2022 r. – 16,50 %

O odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych można przeczytać również we wpisie “Czy za dzień ogłoszenia upadłości podatnika nalicza się odsetki za zwłokę do dochodzenia z masy upadłości?”