Syndyk nie jest podatnikiem podatków lokalnych.

Stosownie do art. 173 ustawy Prawo upadłościowe syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Oznacza to, że z mocy prawa podatnik w upadłości traci możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, natomiast masa upadłości nadal stanowi własność upadłego. Upadły nadal pozostaje podatnikiem podatków lokalnych. Syndyk nie jest podatnikiem podatków lokalnych. Syndyk nie jest następcą prawnym upadłego, nie wstępuje w miejsce upadłego jako strona stosunków zobowiązaniowych.

Zgodnie natomiast z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Stosownie do art. 144 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe syndyk prowadzi postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne dotyczące praw i obowiązków upadłego w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego. Uregulowanie to jest uzupełnieniem normy zawartej w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego.

Syndyk jest zobowiązany jest zatem do wykonywania obowiązków podatkowych ciążących na podatniku będącym w upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości w dalszym ciągu upadły, a nie syndyk, jest podatnikiem rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Oznacza to zatem, że deklaracje podatkowe powinny wskazywać jako podatnika upadłego, a nie syndyka masy upadłości, natomiast powinny być podpisane przez syndyka.