Zwolnienie stosowane z urzędu od podatku rolnego.

W wyjaśnieniu z 17 listopada 2022 r. znak sprawy WI.54.54.2022 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje sposób postępowania organu podatkowego w przypadku zwolnienia stosowanego z urzędu od podatku rolnego na podstawie w art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.

art. 13d ustawy o podatku rolnym wynika, że zwolnienie podatkowe z art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym stosuje się z urzędu. Oznacza to, że organ podatkowy powinien je uwzględnić w decyzji wymierzającej podatek rolny. Należy przy tym zauważyć, że organ podatkowy wiadomość o wpisaniu gruntu do rejestru zabytków powinien posiadać od podatnika, który przedmiotowe grunty powinien uwidocznić w składanej informacji na podatek rolny (art. 6a ust. 5 i ust. 9 ustawy o podatku rolnym) jako zwolnione od podatku. Informacja ta jest bowiem podstawą dla organu podatkowego do dokonania wymiaru podatku.

W związku z powyższym, warunkiem stosowania zwolnienia od podatku rolnego z art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym jest nie tylko wpisanie gruntu do rejestru zabytków, ale również jego zagospodarowanie i utrzymanie, co powinien potwierdzić wojewódzki konserwator zabytków, wydając stosowne zaświadczenie (przedkładane dla organu podatkowego) na wniosek podatnika.

Pismo RIO w Kielcach z 17 listopada 2022 r. znak sprawy WI.54.54.2022