Limit pomocy de minimis w rolnictwie na wyczerpaniu (aktualizacja).

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 23.11.2022 r. wynosi 292 885 704,25 euro, co stanowi 98,97% (godz. 14.00 – limit wykorzystany w 99,07%).

Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r.), tj. kwoty 295 932 125 euro.

W przypadku gdy limit krajowy pomocy de minimis będzie wyczerpany pomoc de minimis nie może zostać już udzielona.

Pomoc de minimis w rolnictwie jest udzielana w formie:

  • ulg uznaniowych (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego) na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
  • zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielana na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym,
  • ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na podstawie art. 13c ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnień i ulg przedmiotowych innych niż określone w ustawie o podatku rolnych, które zostały wprowadzone w drodze uchwały rady gminy, na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym.