13,50 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 5,75%;
  • stopa depozytowa 4,75%;
  • stopa redyskontowa weksli 5,30%;
  • stopa dyskontowa weksli 5,35%.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 8/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim została opublikowana w Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 11.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 6 maja 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r. wynosi 13,50% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 5,75 x 200% + 2% = 13,50%.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
  • od 6 maja 2022 r. – 13,50 %.