12 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 kwietnia 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 5,00%;
  • stopa depozytowa 4,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 4,55%;
  • stopa dyskontowa weksli 4,60%.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim została opublikowana w Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 9.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 kwietnia 2022 r. wynosi 12,00% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 5,00 x 200% + 2% = 12,00%.


Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. – 12,00 %