Limit pomocy de minimis w rolnictwie wykorzystany.

Limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie dla lat 2019-2021 określony w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym wynosi 295.932.125,00 euro.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 1408/2013 łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego

Wg stanu na dzień 29 listopada 2021 r. wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi 100,00% (źródło: https://srpp.minrol.gov.pl)

Oznacza to, że do końca 2021 r. żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie może być udzielona. Nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2022 r. i będzie ono obejmowało lata 2020-2022. Pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie udzielana od dnia 1 stycznia 2022 r.

Uzupełnienie