Zaliczanie wpłaty od komornika sądowego.

Egzekucja zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych to nie tylko egzekucja administracyjna, prowadzona na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale również egzekucja sądowa, prowadzona w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego (więcej na temat zbiegu egzekucji we wpisie “Zbieg egzekucji – co to oznacza?“). Ostatnim etapem postępowania jest zaliczenie wpłaty otrzymanej przez wierzyciela od komornika sądowego.

Kolejność, w jakiej komornik sądowy zalicza wyegzekwowane kwoty jest określona w Kodeksie postępowania cywilnego. Stosownie do art. 1026 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Ten sposób zaliczania wpłat wyegzekwowanych od zobowiązanego oznacza, że zaliczanie na sumę dłużną (czyli należność główną), od której naliczane są odsetki następuje w ostatniej kolejności.

Wskazany sposób zaliczenia wydzielonej wierzycielowi sumy jest właściwa, jeżeli suma ta nie pozwala zaspokoić wierzyciela w całości. Zaliczenie sumy wydzielonej na odsetki jest aktualne po całkowitym zaspokojeniu kosztów postępowania, natomiast zaliczenie sumy wydzielonej na sumę dłużnąpo całkowitym zaspokojeniu kosztów postępowania i odsetek. Oznacza to, że przy częściowej wpłacie sumę zalicza się na całość odsetek od wpłaconej kwoty, pozostałą część wpłaty zaliczając na sumę dłużną.

Wierzyciel nie ma podstaw, aby zmienić kolejność zaliczenia wyegzekwowanej kwoty. Wierzyciel, który otrzymał pieniądze od komornika sądowego nie może ich zaliczyć w inny sposób niż czyni to komornik sądowy. Podobnie, komornik sądowy nie jest uprawniony, aby wiążąco zmieniać kolejność kwot na jakie poszczególne wpłaty zobowiązanego są zaliczane.

Tym samym oznacza to, że do kwot wyegzekwowanych przez komornika sądowego nie mają zastosowania zasady zaliczania wpłat określone w art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Szczegóły zaliczenia wpłaty od komornika sądowego to jeden z elementów warsztatów online “Sądowa egzekucja podatków i opłat lokalnych” prowadzonych w czwartek 20 maja od godz. 10.00 według poniższego programu:

 1. Przekazanie egzekucji do danej rzeczy lub prawa majątkowego sądowemu organowi egzekucyjnemu. Prowadzenie dalszej łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Dalszy tytuł wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy – zasady sporządzania i sposób działania
  w egzekucji przejętej przez sądowy organ egzekucyjny.
 3. Tryb postępowania w przypadku następnych tytułów wykonawczych kierowanych do tego samego zobowiązanego. Wskazanie środka egzekucyjnego.
 4. Wyjaśnienia i informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym udzielane przez komornika. Wzór wniosku o udzielenie wyjaśnień i informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.
 5. Dopuszczalność egzekucji sądowej z tytułu podatków i opłat lokalnych w świetle Kpc. Prowadzenie egzekucji sądowej, przyłączenie się do egzekucji sądowej, udział w podziale sumy uzyskanej
  z egzekucji – różnice.
 6. Administracyjny tytuł wykonawczy z sądową klauzulą wykonalności. Tryb uzyskania – wzór wniosku
  o nadanie klauzuli wykonalności.
 7. Zgłoszenie zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji nieruchomości podatnika. Wzór zestawienia podatków. Sposób postępowania w przypadku gdy wierzyciel nie podjął dotychczas czynności zmierzających do egzekucji.
 8. Możliwość wnioskowania przez wierzyciela o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości. Możliwość przejęcia nieruchomości podatnika na własność przez wierzyciela egzekwującego
  i wierzyciela hipotecznego. Wzory wniosków.
 9. Skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
 10. Kolejność zaspokajania należności z kwoty uzyskanej z egzekucji. Sposób naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
 11. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności
  i innych praw majątkowych.
 12. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. Zasady zaspokojenia w podziale sumy należności podlegających egzekucji administracyjnej – wyjątki od zasady niedopuszczalności. Udział w podziale poprzez instytucję zbiegu egzekucji. Udział w podziale wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych zabezpieczonych hipoteką przymusową.
 13. Obowiązek zawiadomienia administracyjnego organu egzekucyjnego o wpłatach dokonanych przez komornika sądowego, wzór zawiadomienia.
 14. Zasady przedawnienie zobowiązania podatkowego w przypadku prowadzenia egzekucji sądowej.