Nowy wzór tytułu wykonawczego TW-1(6) do 30 września 2021 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Zmiana  dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176). W projekcie do rozporządzenia dodano wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6).

Wzór ten został oparty na wzorze tytułu wykonawczego TW-1(3), z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego pouczenia zobowiązanego w zakresie wskazania środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, obowiązku zobowiązanego zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz o przysługującym małżonkowi zobowiązanego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, a także aktualnych publikatorów aktów prawnych.

Wzór ten wierzyciele będą mogli stosować do dnia 30 września 2021 r.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu prace nad tym systemem eTW nie zostały zakończone. Nie został również opublikowany w CRWDE schemat dokumentu elektronicznego – tytułu wykonawczego TW-1(5).

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano ponadto zmianę § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2021 r. poprzez zastąpienie wyrazów „przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia” wyrazami „do dnia 30 września 2021 r.”. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, związku z tym, że część wierzycieli zaadoptowała w systemach informatycznych wzory tytułów wykonawczych określonych rozporządzeniem z dnia 12 maja 2020 r., natomiast zakończenie prac nad opracowaniem i zaimplementowania do systemów informatycznych wierzycieli i organów egzekucyjnych schematu elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1 (5) jest przewidziane na dzień 30 września 2021 r., zaproponowano wydłużenie możliwości ich stosowania również do dnia 30 września 2021 r.

Do pobrania: