Deklaracja bez imion matki i ojca.

Zmiany wprowadzone w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 30 lipca 2020 r. oraz 21 lutego 2021 r. mają wpływ również na inne zagadnienia, czego przykładem jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tytule wykonawczym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych TW-1 (5) i TW-1(4), będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176) oraz rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968), nie podaje się imienia matki i imienia ojca zobowiązanego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oprócz imienia i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania, zawiera inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Skoro dane “imię matki” i “imię ojca” nie są wymagane do wystawienia tytułu wykonawczego to również w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można wymagać podawania przez właściciela nieruchomości imienia matki i imienia ojca, a sam wzór deklaracji określony uchwałą rady gminy nie może zawierać danych: “imię matki” i “imię ojca”.