Działalność koła gospodyń wiejskich a działalność gospodarcza.

W najnowszym Dz. U. poz. 236 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Do przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a w szczególności do pojęcia działalności gospodarczej odnoszą się przepisy ustawy o podatkach i opłatach. Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych użyte w ustawie określenie “działalność gospodarcza” oznacza działalność, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców definiują pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, ale również wskazują (w art. 6 ust. 1) do jakiego rodzaju działalności nie stosuje się przepisów ustawy. I tak, przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje się m. in. do działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 22 ustawy o kołach gospodyń wiejskich, koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.

Do warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich należą:

1) osiąganie przychodów wyłącznie z:
a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, pomocy finansowej, nagród,
b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, żywności regionalnej oraz biletów wstępu na występy artystyczne koła,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;
2) nie posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego;
3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnięcie przychodów wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Jeżeli zatem koło gospodyń wiejskich prowadzi działalność zarobkową i uzyskuje przychody wyłącznie z ww. tytułów (wg wzorcowego statutu koła gospodyń wiejskich) nie jest to koło gospodyń wiejskich prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.