Oświadczenie o liczbie DJP koni.

Wyjątkowo, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w 2023 r. do wniosku o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu z ARMiR, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór oświadczenia o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika został udostępniony na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.