Ewidencja księgowa wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty.

Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Po upływie tego terminu wygasa nie tylko możliwość zwrotu nadpłaty, ale również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Po stwierdzeniu, że prawo do zwrotu nadpłaty uległo wygaśnięciu niezbędne jest wyksięgowanie takiej nadpłaty podatku z jednoczesnym zaliczeniem do § 097 „Wpływy z różnych dochodów” odpowiedniego rozdziału w ramach dz. 756, na podstawie sporządzonego dowodu księgowego Polecenia Księgowania (PK).

Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty ewidencjonuje się na stronie Wn koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.