Zmiana przypisu na podstawie dowodu księgowego.

Organ podatkowy jednostki samorządu terytorialnego prowadzi ewidencję podatków na podstawie ustawy o rachunkowości, zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz szczególnych zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Przypis zobowiązania podatkowego jest ewidencjonowany na kontach szczegółowych prowadzonych do rozrachunków z podatnikami na podstawie dowodów księgowych wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dowodem księgowym służącym do ewidencji przypisu zobowiązania podatkowego jest m. .in. deklaracja oraz decyzja (§ 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości dowód księgowy zawiera opis operacji oraz jej wartość.

W przypadku zmiany wysokości zobowiązania podatkowego za dany okres organ podatkowy ewidencjonuje zmianę na koncie szczegółowym podatnika w kwocie wynikającej z nowego dowodu księgowego.

Przykład 1

Podatnikowi (osobie fizycznej) ustalono wysokość podatku od nieruchomości na rok 2023 w wysokości 450 zł. Na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości dokonano przypisu na koncie szczegółowym podatnika w kwocie 450 zł. W maju 2023 r. ,w wyniku sprzedaży jednej z nieruchomości, organ podatkowy zmienił ustaloną wysokość podatku od nieruchomości na rok 2023. Organ podatkowy doręczył podatnikowi decyzję, wydaną na podstawie art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa, w której ustalił wysokość zobowiązania podatkowego na rok 2023 w kwocie 380 zł. Na koncie szczegółowym podatnika organ podatkowy dokonuje odpisu kwoty 450 zł oraz przypisu kwoty 380 zł.

Przykład 2

Właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z której wynika miesięczna wysokość opłaty w kwocie 60 zł. Na podstawie deklaracji dokonano przypisu na koncie szczegółowym właściciela nieruchomości w kwocie 60 zł za miesiąc. W wyniku prowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy wydał i doręczył właścicielowi nieruchomości decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 90 zł za miesiąc. Na koncie szczegółowym właściciela nieruchomości organ podatkowy dokonuje odpisu kwoty 60 zł za dany miesiąc oraz przypisu kwoty 90 zł za dany miesiąc.