Pierwsza deklaracja właściciela nieruchomości.

“Pierwsza deklaracja” to określenie szczególne, nie używane powszechnie w przepisach regulujących należności pieniężne. Występuje jedynie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co oznacza i z czym się wiąże – o tym w dzisiejszym wpisie. Zapraszam do przeczytania :).

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

  • właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • właściciele lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej osoby, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez ww. osoby,
  • właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

Stosownie do art. 6m ust. 11 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

  • zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej osoby, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;
  • podjęcia uchwały o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej osoby albo uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Określenie “w terminie 14 dni” oznacza, że 14 dzień jest ostatnim dniem, w którym powinien być wypełniony obowiązek złożenia deklaracji.

Złożenie po terminie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpływa na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest ponoszona bowiem w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, a w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Stosownie do art. 9ta ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach terminy do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem deklaracja została:

  • nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe lub
  • wysłana w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać złożona w postaci papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.