Projekt zmian do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Do czytania na posiedzeniu Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiana wysokości limitu

Dla producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych zaplanowano wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W projekcie ustawy do art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dodano pkt 3–6. Przepisy te określają, jak ustala się limit kwot zwrotu podatku akcyzowego odniesieniu do:
– producentów świń – jako sumę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
– producentów owiec, kóz i koni – jako sumę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych
owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W projekcie ustawy w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, po pkt 4a dodano pkt 4b–4e, z których wynika zobowiązanie dla producenta świń, owiec, kóz i koni do złożenia oświadczenia we wniosku o zwrot podatku o średniej rocznej liczbie świń lub średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego. Producent rolny będzie dołączał dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wyjątek: w 2023 r. producent rolny prowadzący chów lub hodowlę koni będzie składać oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni w swoim gospodarstwie, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

W projekcie ustawy zaproponowano przepisy epizodyczne dotyczące 2023 r. (art. 10a–10d ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), które pozwolą na ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku, tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Zmiana wysokości stawki zwrotu podatku

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 2 wskazano, że w 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, na 1 litr oleju napędowego uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

Dodatkowa pomoc

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 3 ust. 1 wskazano, że w 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do tego wniosku. Pomoc stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.