Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Określenie zawiera 2 elementy istotne dla daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego:

  • koniec roku kalendarzowego, oraz 
  • rok kalendarzowy, w którym upłynął termin płatności podatku.

Koniec roku kalendarzowego oznacza datę 31 grudnia.

Natomiast ustalenie roku kalendarzowego wymaga wskazania, którego podatku termin płatności dotyczy, bowiem terminy płatności podatków lokalnych są zróżnicowane. Terminy płatności regulują ustawy podatkowe oraz uchwały rady gminy wydane na podstawie przepisów uprawniających do określania terminów płatności.

Termin płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zależy od sposobu powstawania zobowiązania podatkowego.

W stosunku do osób fizycznych powstaje ono poprzez doręczenie decyzji podatkowej ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatek płatny jest w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Przy czym zgodnie z art. 47 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w art. 47 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, czyli 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. I tak, np. termin płatności podatku od nieruchomości za 2021 r. ustalonego w decyzji doręczonej w dniu 25 lutego 2021 r. to 15 marca 2021 r., natomiast termin płatności podatku od nieruchomości za 2021 r. ustalonego w decyzji doręczonej w dniu 28 kwietnia 2022 r. to 12 maja 2022 r.

W stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego powstaje z mocy prawa, a podmioty te wpłacają podatek do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia (podatek od nieruchomości), do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (podatek rolny), do 15. dnia każdego miesiąca (podatek leśny).

Podatek od środków transportowych wpłacany jest w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego jako zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwałą rada gminy (6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Określenie terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oznacza wskazanie, do którego dnia opłata winna zostać uiszczona. Wydanie decyzji określającej wysokość opłaty nie zmienia terminu jej uiszczenia.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się od 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub opłaty.