Przypis kosztów upomnienia.

Zadaniem komórki rachunkowości w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego jest w szczególności prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów. Dotyczy to nie tylko należności głównej podatków i opłat, ale również kosztów upomnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) do należności ubocznych zalicza się m. in. koszty upomnień.

Zasady ewidencji przypisów kosztów upomnień określa § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” księguje się koszty upomnienia w kwocie wpłaconej – na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Przypis kosztów upomnienia ewidencjonowany jest zatem pod datą dokonania zapłaty kosztów upomnienia na podstawie dowodu wpłaty.