#tablicapytań – podatek rolny.

“Osoba prawna nabywa w maju grunty ok. 10 ha. Kwota podatku za okres od czerwca do grudnia to 1050 zł. Jakie powinny być terminy płatności i w jakich wysokościach raty?” – to jedno z pytań, które zostało zapisane na pierwszej #tablicypytań pn. “Podatek rolny – zasady opodatkowania użytków rolnych” (https://www.facebook.com/groups/podatkowyreferatagatadziegielmatras/posts/634808574817450).

Odpowiadając na to pytanie wskazać należy przepis art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którym osoby prawne są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (z wyjątkiem gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – art. 6a ust. 10a ustawy, ale ta sytuacja nie ma tu zastosowania).

Zgodnie natomiast z art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

W przypadku nabycia użytków rolnych w maju danego roku obowiązek podatkowy powstaje od 1 czerwca danego roku (na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy o podatku rolnym), a zatem upłynął już termin płatności 15 marca i 15 maja. Obliczona w deklaracji kwota podatku rolnego powinna być zatem zapłacona w dwóch ratach w terminach – do 15 września i 15 listopada. Kwota podatku rolnego 1050 zł polega zapłacie w dwóch ratach w wysokości 525 zł każda z rat.