Publikacja ustawy wprowadzającej zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1648 została opublikowana ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa wprowadza zmiany m. in. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkami). Publikacja w Dz. U. z 8 września 2021 r. oznacza, że ustawa wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.

Termin wejścia w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie dotyczy przepisów wskazanych art. 10 pkt 2 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.