TW wyłącznie przez eTW od 6 września 2021 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym, 30 sierpnia br., na Portalu Wierzycieli i OE tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego, jakim jest naczelnik urzędu skarbowego, można przekazać przez ePUAP jedynie do końca tego tygodnia. Od poniedziałku, 6 września 2021 r. tytuły wykonawcze przekazuje się do naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eTW.

Treść informacji z 30.08.2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że od 6 września 2021 r. naczelnicy urzędów skarbowych zaprzestaną przyjmowania tytułów wykonawczych przekazywanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Jedynym źródłem komunikacji pomiędzy wierzycielami a naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie przekazywania wniosków egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i informacji dodatkowej pozostanie system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). Powyższe oznacza, że wszystkie tytuły wykonawcze z datą wystawienia począwszy od 6 września 2021 r. powinny być przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego wyłączenie za pośrednictwem eTW.

Obowiązujące przepisy prawa:

Od 1 lipca 2021 r. stosuje się art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przepisem tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

  1. drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
  2. przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy – jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

Stosownie do § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 1310) tytuł wykonawczy sporządzony w postaci elektronicznej jest przekazywany do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:

  1. za pośrednictwem systemu,
  2. na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu.