Zaokrąglenie kwoty podatku.

Przed nowym rokiem podatkowym 2021 warto przywołać kilka informacji dotyczących zasad zaokrąglania kwot podatków. To zarówno reguły zaokrąglania, jak i wyjątki od tych reguł. Na profilowym zdjęciu przykład zasady zaokrąglania do pełnych złotych.

Zaokrąglenie dotyczy kwoty podatku, a nie stawki podatku.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zaokrągleniu podlegają:

  • podstawy opodatkowania,
  • kwoty podatków,
  • odsetki za zwłokę,
  • opłaty prolongacyjne,
  • oprocentowanie nadpłat,
  • wynagrodzenie przysługujące inkasentom.

Zaokrąglanie nie dotyczy zatem stawek podatków.

Stawka podatku to określony kwotowo lub procentowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku, np.:

  • stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 0,92 zł od 1 m2 powierzchni, kwota podatku od 1023 m2 to 941,16 zł, w zaokrągleniu 941 zł,
  • stawka podatku od nieruchomości od budowli to 2% od jej wartości, kwota podatku od budowli o wartości 60.258,12 zł (zaokrąglona – 60.258 zł) to 1.205,16 zł, w zaokrągleniu 1.205 zł.

Kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zaokrąglenie dotyczy rat podatku.

Zasada zaokrąglania kwoty podatków dotyczy również rat podatków. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 3 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa ilekroć jest mowa w ustawie o podatkach – rozumie się przez to również raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach.

Sposób zaokrąglania rat podatków jest identyczny jak sposób zaokrąglania kwoty podatków. Kwoty rat podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli suma zaokrąglonych rat podatku miałaby być inna niż łączna kwota zobowiązania podatkowego wówczas w ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego i ostatnia rata jest wyższa lub niższa od pozostałych.

Zaokrąglenie nie dotyczy opłat.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa zaokrąglania kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że nie zaokrągla się kwoty opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, od posiadania psów.

Stosownie do art. 6q. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), zatem zaokrąglenie nie dotyczy ani stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani kwoty tej opłaty, np.:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to np. 12,50 zł od osoby, liczba osób – 3, kwota opłaty to 37,50 zł.

Zaokrąglenia nie ma zastosowania do zaliczenia wpłaty.

Przepisu dotyczącego zaokrąglania kwoty podatków nie stosuje się do zaliczenia wpłaty oraz zaliczenia nadpłaty. Wynika to z art. 63 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Kwota podatku (zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej), na którą zalicza się wpłatę nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Wpłatę zalicza się, stosownie do art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika albo zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności (w przypadku braku wskazania). W przypadku gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku albo na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika (w przypadku braku wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku). Przy czym, stosownie do art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Wpłatę zalicza się, stosownie do art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (jeżeli wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę).

Kwota podatku (zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej), na którą zalicza się nadpłatę nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Nadpłatę, stosownie do art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zalicza się na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, bądź jeżeli nadpłata nie została zwrócona, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, na wniosek podatnika.