Zaległość podatkowa w 2021 roku

W e-booku m.in. odpowiedzi na pytania:

 • jak odróżnić zobowiązanie podatkowe od zaległości podatkowej,
 • jak ustalać terminy płatności w decyzjach, np. w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w trakcie roku i po zakończeniu roku czy decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej,
 • czy zaokrąglać odsetki za zwłokę czy ich nie zaokrąglać,
 • co z odsetkami, które nie przekraczają kwoty 8,70 zł a wpłata dotyczy jedynie części należnej zaległości,
 • jak naliczyć odsetki za zwłokę w przypadku gdy podatnik składa wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty,
 • jak naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości zahipotekowanej jeżeli nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 • co z odsetkami za zwłokę w przypadku upadłości podatnika,
 • co z wpłatę dokonaną po upływie terminu płatności raty podatku z decyzji ratalnej,
 • w jakiej formie płaci podatek podatnik prowadzący działalność gospodarczą,
 • jak traktować wpłatę podatku od innego niż podatnik podmiotu,
 • co oznacza obowiązek zaliczenia wpłaty “na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku”,
 • jak zaliczyć wpłatę na koszty upomnienia,
 • w jakich przypadkach wydawać postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,
 • jak traktować wpłatę podatku od innego niż podatnik podmiotu,
 • wiele innych.

Zagadnienia zobrazowane 47 przykładami z zakresu podatków, np. od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat np. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Spis treści:

 1. Powstanie zaległości podatkowej.

1.1 Pojęcie zaległości podatkowej.

1.2 Zaległość raty podatku.

1.3 Zaległość opłaty.

1.4 Przekształcenie zobowiązania podatkowego w zaległość podatkową.

 1. Upływ terminu płatności.

2.1 Znaczenie sformułowania „termin płatności”.

2.2 Upływ terminu płatności z przepisu prawa.

2.3 Upływ terminu płatności z decyzji ustalającej.

2.4 Upływ terminu płatności w dni wolne.

2.5 Upływ terminu płatności podatku odroczonego lub rozłożonego na raty.

 1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

3.1 Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

3.2 Sposób obliczania odsetek za zwłokę.

3.3 Naliczanie i nienaliczanie odsetek za zwłokę.

3.4 Odsetki za zwłokę w przypadku ulgi w spłacie podatku.

3.5 Odsetki za zwłokę proporcjonalne do wpłaty.

3.6 Odsetki za zwłokę od raty podatku.

3.7 Odsetki za zwłokę w przypadku upadłości podatnika.

3.8 Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy.

 1. Zapłata zaległości podatkowej.

4.1 Formy zapłaty podatku.

4.2 Formy zapłaty przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

4.3 Termin dokonania zapłaty podatku.

4.4 Formularz wpłaty.

4.5 Zapłata podatku przez inny podmiot niż podatnik.

 1. Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej.

5.1 Kolejność zaliczenia wpłaty.

5.2 Zaliczenie wpłaty na koszty upomnienia.

5.3 Proporcjonalne zaliczanie wpłat.

5.4 Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty.

5.5 Wpłata na poczet zaległości podmiotu w upadłości.

 1. Ewidencja księgowa zaległości podatkowej.

6.1 Ewidencja przypisu.

6.2 Ewidencja wpłaty.

6.3 Ewidencja odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

6.4 Ewidencja kosztów upomnienia.

Wykaz wzorów dokumentów.

Wybrane przepisy prawa.


Dane szczegółowe:

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf

Liczba stron: 78

Cena: 63,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2021 (stan prawny: styczeń 2021 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-951447-5-2


Przejdź do zakupu e-booka: “Zaległość podatkowa w 2021 roku”