Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że … to cykl codziennych krótkich informacji wskazujących na istotną kwestię dotyczącą podatków i opłat lokalnych w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.

Czy wiesz, że …

06.10.2022 r. … … W przypadku obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, rada gminy jest zobowiązana do przedłożenia projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do opiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej (art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

05.10.2022 r. – … W przypadku rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłatę zalicza się zgodnie ze wskazaniem albo w przypadku braku wskazania – na poczet raty o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich rat (na podstawie art. 62 § 3 w związku z art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

04.10.2022 r. – … “Rejestr Spadkowy” będący częścią systemu „Rejestry Notarialne” zawiera informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (od 1.03.2009 r.) oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych (od 8.09.2016 r.). Uzyskanie informacji zawartych w Rejestrze Spadkowym jest bezpłatne.

03.10.2022 r. – … Zawiadomienie eZW dotyczące przedawnienia należności pieniężnej wymaga wskazania daty przedawniania. Określenie “zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego” oznacza że zobowiązanie przedawnia się z upływem dnia 31 grudnia danego roku czyli dokładnie 1 stycznia (następnego roku) (na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

30.09.2022 r. – … W przypadkach, gdy współwłaściciel gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym jest właścicielem gruntów wymienionych w definicji gospodarstwa rolnego /o pow. mniejszej niż 1 ha/ grunty te należy uznać za wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i opodatkować podatkiem rolnym (wyrok WSA w Warszawie z 16.01.2004r., sygn. akt III SA 1140/03).

29.09.2022 r. – … Gmina też może zostać spadkobiercą odpowiadającym za długi spadkowe (zaległości) nieżyjącego podatnika. W przypadku nabycia spadku przez gminę zobowiązanie podatkowe wygasa ze skutkiem na dzień otwarcia spadku (art. 935 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 59 § 1 pkt 11 ustawy Ordynacja podatkowa).

28.09.2022 r. – … Jedynie do wpłat dokonanych przez właściciela nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady wynikające z art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa. Zasad tych nie stosuje się przy poborze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasenta tej opłaty (na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa).

27.09.2022 r. – … Zarówno dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jak i dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy jest zobowiązana ustalić te same (wspólne), zryczałtowane, roczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 13.07.2016r. NR KI – 411/166/16).

26.09.2022 r. – … Wejście w życie i uzyskanie mocy są zdarzeniami tożsamymi. Uchwała nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie – uzyskanie mocy obowiązującej oznacza jej wejście „w życie” (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.03.1999 r. sygn. akt: K 5/98 oraz uchwały SN z 24.05.1996 r. sygn. akt: I PZP 12/96).

23.09.2022 r. – … Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego w przedmiocie stwierdzenia przedawnienia. Wydawania tego rodzaju decyzji nie przewidują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyrok NSA oz. w Łodzi z 5 lipca 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 750/99).

22.09.2022 r. …. Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkowa do wskazania w uchwale rady gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty, podejmowana na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznacza wskazanie co jaki okres czasu opłata ma być uiszczana i jakiego okresu ma dotyczyć.

21.09.2022 r. … Nadpłata podlega zwrotowi z urzędu w sytuacji gdy:

  1. na podatniku nie ciążą zaległości podatkowe oraz bieżące zobowiązania podatkowe,
  2. podatnik nie złożył wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

(na podstawie art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

20.09.2022 r. – … Od 9 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W). Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 1451).

19.09.2022 r. – … Decyzja z art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest decyzją o odpowiedzialności spadkobierców, ale decyzją określającą zakres odpowiedzialności spadkobierców. Zakres ten obejmować może jedną lub więcej należności spadkodawcy. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 maja 2016 r., sygn. akt II FPS 6/15.

16.09.2022 r.Zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, na podstawie art. 166 §1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie umożliwia wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wyrok NSA z 8 stycznia 2021 r. sygn. akt II FSK 1867/20).

15.09.2022 r.Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku (art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

14.09.2022 r. – Informacje zawarte w zaświadczeniu stanowią tajemnicę skarbową, zatem należy uznać, iż informacje te mogą dotyczyć wyłącznie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego określone fakty lub stan prawny dotyczący określonego podatnika na wniosek innych osób wymaga zgody podatnika.

13.09.2022 r. – Dla opłaty skarbowej, która nie podlega przypisaniu na kontach podatników, można nie prowadzić szczegółowych kont podatników. Zasadę nieprowadzenia kont szczegółowych należy zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości. (§ 11 ust. 5 rozporządzenia z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375)).

12.09.2022 r. … Wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wygaśnięciu należności pieniężnej z TW wynikającej z korekty deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności. W przypadku złożenia korekty deklaracji powodującej zwiększenie wysokości należności pieniężnej, wierzyciel sporządza zmieniony tytuł wykonawczy (art. 28b i art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

09.09.2022 r. … Określenie “nie podlega” oznacza wyłączenie spod działania przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Określenie “zwalnia się” oznacza natomiast objęcie obowiązkiem podatkowym, ale uwolnienie od opłaty skarbowej danego zdarzenia lub podmiotu (art. 2, art. 3 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznik do ww. ustawy).

08.09.2022 r. … Organ podatkowy może umorzyć wyłącznie odsetki za zwłokę, pozostawiając do zapłaty kwotę zaległości. Nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna, tj. umorzenie wyłącznie kwoty zaległości bez umorzenia odsetek za zwłokę. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

07.09.2022 r.Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową (ZAS-HZ) może zostać wydane na żądanie właściciela przedmiotu hipoteki, którym może być albo podatnik albo dłużnik rzeczowy (aktualny właściciel nieruchomości) – art. 306h § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

06.09.2022 r. … Wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o każdej zmianie wysokości należności pieniężnej objętej TW wynikającej z jej wygaśnięcia, nie tylko w przypadku zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej, przedawnienia tej należności pieniężnej czy wyegzekwowania jej przez inny organ egzekucyjny (na podst. art. 32aa pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

05.09.2022 r. … Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty, nie musi być dołączona do wniosku lub pełnomocnictwa w dniu ich składania, może być dołączona nie później niż w ciągu 3 dni (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr. 187, poz. 1330)).

02.09.2022 r. … Nie jest dopuszczalne wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana – jeżeli więc okoliczności faktyczne nie pozwalają wydać zaświadczenia o oczekiwanej przez wnioskodawcę treści, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania w tym względzie postanowienia odmownego (wyrok WSA w Gliwicach z 14.01.2022 r. sygn. akt I SA/Gl 805/21).

01.09.2022 r. … W przypadku gdy tytuł wykonawczy obejmuje więcej niż jedną należność pieniężną i część należności pieniężnych została zapłacona wierzycielowi, a część uległa przedawnieniu można sporządzić jedno zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW) . (Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz eZW).

… Rada gminy w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

… Zwrot i nadpłata opłaty skarbowej to odmienne pojęcia. Zwrot opłaty skarbowej ma miejsce w przypadku niewydania zaświadczenia. Nadpłata opłaty skarbowej wystąpi wówczas, gdy zaświadczenie zostało wydane, a opłata jest nienależna (na podstawie art. 9 ustawy o opłacie skarbowej i art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

… Organ podatkowy może zarówno odmówić wydania zaświadczenia, jak również może odmówić wydania zaświadczenia o treści żądanej. Każda z ww. odmów następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenie (na podstawie art. 306c ustawy Ordynacja podatkowa).

… Jeżeli nieruchomości z domkami letniskowymi służą celom rekreacyjno-wypoczynkowym to uzasadnionym co do zasady jest przypisanie tychże nieruchomości do kategorii nieruchomości niezamieszkałych (wyrok NSA z 1.06.2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21).

… .. Zaświadczenie może być wydane na formularzu przedłożonym przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że na formularzu wnioskodawcy jest możliwe zamieszczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej, o czym stanowi § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

… Czym innym jest nieskuteczność faktyczna, a czym innym prawna nieskuteczność środka egzekucyjnego. Nieskuteczność faktyczna przerywa bieg terminu przedawnienia, natomiast zajęcie nieistniejącego rachunku bankowego nie może być uznane za “zastosowanie środka egzekucyjnego” w rozumieniu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (na podstawie wyroku WSA w Gliwicach z 02.03.2016 r. sygn. akt I SA/Gl 1079/15).

… W przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego kwotę należną wierzycielowi zalicza się na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (Podstawa prawna: art. 1026 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego). Kontrola podatkowa wymaga zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, imiennego upoważnienia udzielonego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oraz sporządzenia protokołu kontroli (Podstawa prawna: art. 282b, art. 283 i art. 290 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego kwotę należną wierzycielowi zalicza się na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (Podstawa prawna: art. 1026 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego).

… Organ podatkowy wydający decyzję podatkową jest nią związany od chwili jej doręczenia. Natomiast decyzje, w których z urzędu są udzielane ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowej, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania. (Podstawa prawna: art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa)

… Przepis art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, iż za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku odnosi się także do sytuacji przymusowego wyegzekwowania nienależnych kwot(wyrok WSA we Wrocławiu z 15.12.2005 r. sygn akt. I SA/Wr 1092/04).

… Organ podatkowy nie jest związany wskazywanymi przez podatnika proporcjami rozliczenia należności głównej i odsetek za zwłokę od tej należności. Wiążący dla organu jest sposób rozliczeń wskazany w art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (wyrok NSA z 14.03.2013 r. sygn. akt II FSK 1458/11).

… To ustawa kreuje z mocy prawa obowiązek z tytułu daniny będącej opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym obciąża właściciela nieruchomości. Tego obowiązku nie kreuje deklaracja. Dokument ten jedynie potwierdza rzeczony obowiązek i wskazuje wysokość tej opłat (wyrok WSA we Wrocławiu z 18.12.2019 r. sygn. akt I SA/Wr 835/19).

… Niezałatwienie sprawy w terminie (np. niewydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego) wymaga od organu podatkowego nie tylko zawiadomienia strony o tym fakcie, ale również wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.Zawiadomienie następuje w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie(art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W wyniku częściowej wpłaty, pomimo nieprzekroczenia kwoty, której mowa w przepisie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, powstały odsetki za zwłokę będące następstwem powstania zaległości podatkowej. Zatem, podatnik zobowiązany jest naliczyć i wpłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki od niej (wyrok WSA w Gdańsku z 20.12.2017 r. sygn. akt I SA/Gd 626/17).

… Zaświadczenie o pomocy de minimis nie podlega opłacie skarbowej – jest to bowiem zaświadczenie wydawane z urzędu, a opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek (§ 4 rozporządzenia RM z 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w związku art. 1 ust. 1 pkt 1 li. b ustawy o opłacie skarbowej).

… Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie małżonka podatnika, przy czym jeżeli małżonek podatnika pozostaje z podatnikiem we wspólności majątkowej, zgoda podatnika nie jest wymagana, a małżonek podatnika składa wówczas oświadczenie na druku ORD-M (art. 306h § 1 pkt 3 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

… W przypadku braku zaległości oraz bieżących zobowiązań nadpłata może zostać, na wniosek, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej). Zobowiązaniem przyszłym jest zobowiązanie, które jeszcze nie powstało, ale z uwagi na istniejący stan rzeczy można spodziewać się, że powstanie (wyrok WSA we Wrocławiu z 15.04.2013 r. I SA/Wr 299/13).

… W przypadku zmiany decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (§ 4 ust. 1 rMRiRW z 23.08.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego).

… Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu, będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi nawet nieostatecznych decyzji, z których wnikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzje te zostały zaskarżone odwołaniem strony lub nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 12.03.2013 r. sygn. akt I FSK 472/12).

…W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez szwagra wójta gminy organ właściwy do załatwienia sprawy wyznaczy SKO (art. 26 § 2 pkt 1 w związku z art. 25 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

… Przypadającą na rzecz spadkobiercy nadpłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwraca się w wysokości ustalonej proporcjonalnie do udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia (art. 105 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

… W przypadku wątpliwości co do danych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 50 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

… Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny dołącza faktury vat potwierdzające zakup oleju napędowego w określonej dacie. Faktura z datą spoza tego okresu oznacza wydanie decyzji o odmowie zwrotu podatku, wniosek nie może pozostać bez rozpatrzenia (na postawie wyroku WSA w Gliwicach z 16.09.2019 r., sygn. akt. III SA/Gl 1090/17).

…Burmistrz nie prowadzi rejestrów lub ewidencji ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych. Gromadzi jedynie, dla potrzeb podatku rolnego, dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych, w tym w hektarach przeliczeniowych (wyrok WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 210/11). Samorządowy organ podatkowy nie ma zatem podstaw do wydania zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego.

… W przypadku wątpliwości co do danych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 50 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji można uzyskać biorąc udział w przedmiotowych warsztatach online.

Warsztaty online

Pytania, wątpliwości, różne sposoby postępowania, odmienne interpretacje ……

Zmiany w przepisach, nowe zadania do realizacji, konieczność szybkiego poznania danego zagadnienia …..

Rozwiązaniem są blisko 3 godzinne tematyczne warsztaty online.

W przystępny sposób wyjaśniam zagadnienia podatkowe, a każde rozwiązanie popieram konkretnymi przepisami prawa.

Warsztaty prowadzę w małej grupie. Pytania można zadawać w trakcie całego czasu trwania warsztatów. Na pytania odpowiadam od razu po ich przedstawieniu. Również po zakończeniu warsztatów wspieram uczestników w kontakcie mailowym.