Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów

E-book „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów” to 36 przepisów prawa dotyczących egzekucji administracyjnej.

Każdy z przepisów prawa przedstawia tekst jednolity na dzień 20 lutego 2021 r.


W e-booku zamieszczono następujące przepisy prawa:

 1. USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 2. USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – przepisy przejściowe
 3. USTAWA z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – przepisy przejściowe
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji
 8. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości
 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 13. ROZPORZĄDZENI MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 lipca 2015 r w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego
 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej
 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych
 18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie asysty Policji, Służby Ochrony Państwa lub Straży Granicznej przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez te służby
 23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji
 24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności
 25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia
 26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności
 27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
 28. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia
 29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
 30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 31. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 32. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu
 33. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
 34. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ  z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
 36. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Dane szczegółowe:

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf

Liczba stron: 341

Cena: 23,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2021 (stan prawny: 20 lutego 2021 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-951447-8-3


Przejdź do zakupu e-booka: Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów